Yükleniyor
Yükleniyor...

KVKK

AYDINLATMA METNİ

Tahta Eğitim ve Yazılım Limited Şirketi tarafından siz müşterilerin kişisel güvenliğine önem vermektedir. Bu amaç doğrultusunda 6698 sayısı Kişisel Verileri Koruma Kanunu (‘’KVK Kanunu’’) ve ilgili mevzuat doğrultusunda sizi bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla işbu metin hazırlanmıştır.

VERİ SORUMLUSU

Veri sorumlusu olarak Tahta Eğitim ve Yazılım Limited Şirketi tarafından kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarınca aşağıda açıklanan kapsamlar dahilinde işlenebilecektir

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

KVKK’nın 4., 5. ve 6. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz;

1. Hukuka ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde,

2. İşlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,

3. Doğru ve güncel olarak,

4. Belirli açık ve meşru amaçlar ile

5. ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar işlenecektir.

Toplanan kişisel verileriniz şirketimizin daha verimli çalışması ve bu sebeple doğrudan müşterilerimizin daha verimli bir hizmet alabilmesi için Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini, analiz yaparak müşterilere geri bildirimde bulunması, Şirketimizin hizmetlerini geliştirmek ve çeşitlendirmek, Şirketimizin ticari, mali, hukuki, idari, operasyonel stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması gibi yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla işlenebilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI

Toplanan kişisel verileriniz; Şirketimiz ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde yurt içi ve dışına aktarılabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla sözlü, yazılı veya elektronik yollarla toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK HAKLARINIZ

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. KVKK’nın 11. maddesi çerçevesinde,

1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

6. KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

7. Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, KVK Kanunu gereğince, yazılı olarak Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Şirketimize KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; Açık ve anlaşılır olarak ERENKÖY MAHALLESİ HACI HAKKI BEY SOKAK OHRİ KONAKLARI 20/3 KADIKÖY İSTANBUL adresine yazılı olarak iletmeniz gerekmektedir.